Diretoria

Milton Massato Hida
Presidente

 

Ruy Yukimatsu Tanigawa
Vice-presidente

 

Renata Endo
Secretária

 

Flavio Taniguchi
Tesoureiro

 

Leandro Ryuchi Iuamoto
Diretor

 

Luciana Aikawa
Diretora

 

Kelvin Kamiya
Diretor